Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
210461 1812228/HPG WARNOW CARP 9437256 5BFN4 25/02/2018 11:03 CANG NAM DINH VU View
210462 1812444/HPG HAI LINH 02 XVHZ9 25/02/2018 09:05 CANG HAI PHONG View
210463 1812128/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 25/02/2018 09:05 DINH VU NAM HAI View
210464 00225/2018/VTU HONG BANG 68 3WOW9 25/02/2018 09:12 CANG CAT LO (BRVT) View
210465 00224/2018/VTU Long Phu 08 3WFY9 25/02/2018 09:55 CANG PV.GAS (V.TAU) View
210466 1812474/HTH VICTORIA 19 3WJU9 25/02/2018 08:07 CANG SON DUONG View
210467 1811603/CVHHQN VTB 16 3WEM9 25/02/2018 07:45 CANG CAM PHA View
210468 020118/QNI LONG PHU 18 3WDF9 25/02/2018 05:48 CANG DQUAT-BEN PHAO View
210469 1812470/HPG BBC DANUBE 9571399 V2FQ4 25/02/2018 09:04 HOANG DIEU (HP) View
210470 1812283/DNI LUCAS 9181211 3EAY7 24/02/2018 21:44 CANG GO DAU (P.THAI) View
210471 1812452/TBH HAI HA 18 XVLC 24/02/2018 18:34 CANG DIEM DIEN View
210472 000290/CL/NAN HAI LONG 225 3WAA8 24/02/2018 18:14 CANG CUA LO (NG.AN) View
210473 1812151/HCM LONGHUNG 5 9376933 3FJR4 24/02/2018 17:33 TONG KHO XANG NHA BE View
210474 1812447/HCM HONG BANG 68 3WOW9 23/02/2018 17:34 CANG NHA BE (HCM) View
210475 020018/QNI THALEXIM OIL 3WRU8 24/02/2018 17:03 CANG DQUAT-BEN PHAO View
210476 180224005/DNG THÀNH ĐẠT 28-ALCI XVTS 24/02/2018 23:57 CANG DA NANG View
210477 1812434/CVHHQN THANH LIÊM 09 XVWO 24/02/2018 16:58 CANG HON GAI View
210478 00030/2018/BTN Dương Đông 18 3WDG9 24/02/2018 16:57 CANG SOAI RAP (DT) View
210479 00475/2018/PM.VTU MOL EXPLORER 9333826 3EKT8 24/02/2018 19:54 C CAI MEP TCIT (VT) View
210480 00014/2018/CD.VTU CON DAO 10 condao10 25/02/2018 09:04 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 210.461 - 210.480 of 227.220 results
of 11.361