Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202841 1832157/HPG VIỆT HƯNG 08 3WWO7 13/05/2018 15:38 CANG HAI PHONG View
202842 1831347/HCM EVER PEACE 9249207 H9VC 13/05/2018 14:59 CANG CAT LAI (HCM) View
202843 1832418/HPG XIN ZHONG RUI 15 9543835 V3WK4 13/05/2018 15:06 HOANG DIEU (HP) View
202844 00735/2018/VTU E.R. KOBE 9222974 A8AW2 13/05/2018 15:43 TANCANG CAI MEP TVAI View
202845 01225/2018/PM.VTU NGỌC LINH 19-BLC XVHO 13/05/2018 14:51 CANG BA RIA VUNG TAU View
202846 1831558/HPG SUNNY CANNA 9826550 3FLX7 13/05/2018 15:06 CANG DINH VU - HP View
202847 00734/2018/VTU RB JORDANA 9730816 V7NB2 13/05/2018 15:46 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
202848 01224/2018/PM.VTU THUẬN PHÁT 09 3WAE 13/05/2018 14:47 C CAI MEP TCCT (VT) View
202849 1831867/DNI JM SUTERA 3 9434101 9MLT2 13/05/2018 14:36 CANG GO DAU (P.THAI) View
202850 056518/QNI TRỌNG TRUNG 89 XVQX 13/05/2018 14:30 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202851 1832390/HCM HUY HOÀNG 18 3WLX9 13/05/2018 14:30 CANG SPCT (HCM) View
202852 000423/CL/NAN PHUC KHANH 3WNE9 14/05/2018 17:45 CANG CUA LO (NG.AN) View
202853 1832053/HPG HAIAN PARK 3WMM9 13/05/2018 15:05 CANG HAI AN View
202854 00733/2018/VTU PACIFIC DILIGENCE 9631395 9V9505 13/05/2018 15:44 CANG HA LUU PTSC(VT) View
202855 1832073/HCM DEVELOPMENT 3WCA 13/05/2018 14:10 CANG SPCT (HCM) View
202856 01223/2018/PM.VTU VIỆT THUẬN 08 3WML 13/05/2018 13:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
202857 1832403/HCM LOC NGUYEN 68 3WOV 13/05/2018 16:36 CANG Z (HO CHI MINH) View
202858 056418/QNI PTS HAI PHONG 02 XVCX 13/05/2018 13:22 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202859 1832337/DNI HONG HA GAS 3WOH 13/05/2018 11:07 CANG DONG NAI View
202860 00070/2018/CD.VTU Nghĩa Thành 27 NT27 15/05/2018 07:47 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 202.841 - 202.860 of 227.221 results
of 11.362