Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202821 1768636/HCM NAVIG8 AMESSI 9719745 V7GX5 10/11/2017 11:13 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
202822 1768569/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 10/11/2017 09:46 DAI HAI View
202823 1767218/HCM WAN HAI 215 9059133 S6SG 10/11/2017 11:13 CANG CAT LAI (HCM) View
202824 58.17.KS/CTO VIET GAS 3WDV 10/11/2017 11:19 CANG CAN THO View
202825 00875/2017/PM.VTU LUENHO 9715220 VROY5 10/11/2017 15:47 CANG SCC-VN THI VAI View
202826 1768099/HPG BAO CHENG 9241449 VRRC7 10/11/2017 09:33 DINH VU NAM HAI View
202827 1768667/HCM DAI DUONG 68 XVTW 10/11/2017 09:28 CANG PHU HUU View
202828 1768528/HCM TAYDO STAR 3WPU 10/11/2017 09:29 CANG TAN THUAN (HCM) View
202829 1768615/HPG VMU SHIRAI 3WQT9 10/11/2017 09:23 XANG DAU DINH VU View
202830 1767885/QNH NOSCO GLORY XVHB 10/11/2017 10:42 CANG HON GAI View
202831 171110002/DNG VIET THUAN 68 XVKG 10/11/2017 09:11 CANG DA NANG View
202832 1767786/HPG SƠN LỘC 09 XVXJ 10/11/2017 09:08 CANG HAI PHONG View
202833 1767859/HPG HOANG GIA 46 3WKP 10/11/2017 09:09 CANG HAI PHONG View
202834 171110001/DNG VINAFCO 28 3WTG 10/11/2017 09:11 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202835 1768648/HCM HA MINH 189 3WJO 10/11/2017 09:28 CANG CAM RANH(K.HOA) View
202836 1766581/HCM PENANG BRIDGE 9470753 3FZD5 10/11/2017 09:29 CANG CAT LAI (HCM) View
202837 1767764/HCM SPIRIT OF COLOMBO 9178288 MCBG5 10/11/2017 09:29 CANG PHU HUU View
202838 1766885/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 10/11/2017 08:07 CANG CAT LAI (HCM) View
202839 1767784/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 10/11/2017 08:08 CANG VICT View
202840 00874/2017/pm.VTU SAO MAI 18 SAOMAI18 10/11/2017 07:59 CANG PHU MY (V.TAU) View
Showing 202.821 - 202.840 of 210.466 results
of 10.524