Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1800069/HPG AS RICCARDA 9449869 CQIX6 03/01/2018 15:13 SAIGON SHIPMARIN View
306342 1779641/HCM SPRINTER 9149861 3FZH7 03/01/2018 16:36 CANG CAT LAI (HCM) View
306343 1800065/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 03/01/2018 15:15 CANG CAT LAI (HCM) View
306344 1800627/QNH VICTORIA 19 3WJU9 03/01/2018 15:04 CANG CAM PHA View
306345 1800068/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 03/01/2018 15:02 CANG QUI NHON(BDINH) View
306346 1800463/HCM INGRID C 9546112 V7PJ5 03/01/2018 16:35 CANG QUI NHON(BDINH) View
306347 1800549/HPG THUY AN 16 3WYB 03/01/2018 14:59 CANG HAI PHONG View
306348 00010/2018/VTU HAI LINH 03 XVVF9 04/01/2018 10:01 KHU TC GO DA (VT) View
306349 00025/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 3WKN 03/01/2018 15:46 CANG PV.GAS (V.TAU) View
306350 1800466/DNI NAM CUONG 8888 3WCF9 03/01/2018 14:49 CANG XIMANG CAM PHA View
306351 1800478/HPG GAS NIRVANA 9140607 3EGH8 03/01/2018 14:44 CANG HON GAI View
306352 00009/2018/VTU THOR FUTURE 9326146 HSB6314 03/01/2018 15:06 CANG NK MO BACH HO View
306353 1800435/HPG WAN HAI 266 9233636 9VDB5 03/01/2018 14:44 CANG CAM PHA View
306354 1800586/QNH QUANG VINH 68 3WCV9 03/01/2018 14:19 CANG CAM PHA View
306355 1800152/CVHHQN PEACE STAR 3WOK 03/01/2018 14:20 CANG CAM PHA View
306356 1800392/HCM HONY WORLD 9583835 VRKO7 03/01/2018 14:12 KHU TC GO DA (VT) View
306357 1779380/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 03/01/2018 14:12 CANG CAT LAI (HCM) View
306358 1800497/DNI MACALLAN 16 + RAUSAN 9804667 9WRZ6 03/01/2018 14:09 CANG Z (HO CHI MINH) View
306359 00024/2018/PM.VTU TRUNG DŨNG STAR XVKQ 04/01/2018 11:06 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306360 1800057/HCM O.M. IRIDIUM 9337030 A8PN7 04/01/2018 11:23 CANG PHU HUU View
Showing 306.341 - 306.360 of 318.560 results
of 15.928