Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
342681 1767743/HCM PN 6 8609216 HSB4258 07/11/2017 17:14 TONG KHO XANG NHA BE View
342682 1765027/HCM MIA SCHULTE 9676735 9V3054 07/11/2017 17:14 TAN CANG HIEP PHUOC View
342683 1767835/HCM KMTC HONGKONG 9157753 DSOH4 07/11/2017 17:14 CANG VICT View
342684 1765707/HCM WAN HAI 203 8914013 VRMM2 07/11/2017 17:13 CANG CAT LAI (HCM) View
342685 1767538/DNI TAN BINH 129 9244996 3WTZ9 07/11/2017 16:14 CANG GO DAU (P.THAI) View
342686 1767423/HCM STARSHIP TAURUS 9792498 V7IQ4 07/11/2017 17:13 CANG CAT LAI (HCM) View
342687 016917/QNI VIET SEA 3WKR9 07/11/2017 16:11 CANG DQUAT-BEN PHAO View
342688 1766932/HCM NAVIG8 AMMOLITE 9727534 V7GX7 07/11/2017 17:13 TONG KHO XANG NHA BE View
342689 1767096/HCM SITC KEELUNG 9712761 VROH6 07/11/2017 17:15 CANG CAT LAI (HCM) View
342690 00846/2017/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 07/11/2017 19:59 CANG PV.GAS (V.TAU) View
342691 1767910/HCM SERPENTINE 9335020 LAED7 07/11/2017 16:03 CANG TAN THUAN (HCM) View
342692 00845/2017/PM.VTU HUYỀN TRANG 02 3WGY 07/11/2017 16:06 CANG SITV (VUNG TAU) View
342693 1767892/HPG CAPE FRANKLIN 9359301 V7LH7 07/11/2017 15:41 TAN CANG HAI PHONG View
342694 1767110/HPG SANTA LOUKIA 9634658 9HA3780 07/11/2017 15:29 VIP GREEN PORT View
342695 1767997/HCM Dương Đông 18 3WDG9 07/11/2017 15:27 CANG LPG DDONG HPHU View
342696 00844/2017/PM.VTU HAI PHONG 45 9557331 XVVD 07/11/2017 15:37 CANG PHU MY (V.TAU) View
342697 1767998/HPG ECO INVICTUS 9711470 V7HC4 07/11/2017 15:22 XANG DAU DINH VU View
342698 1767945/HCM UNITY 9459113 D5AW8 07/11/2017 15:27 CANG KHANH HOI (HCM) View
342699 1767986/HCM Công Minh 18 3WCY9 07/11/2017 15:26 NM XI MANG HA LONG View
342700 00417/2017/VTU CFC 03 3WEI 07/11/2017 17:06 CANG CAT LO (BRVT) View
Showing 342.681 - 342.700 of 350.100 results
of 17.505