Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 3360.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 21/07/2024 12:03 CANG HA TIEN KG View
22 5211.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 21/07/2024 11:53 CANG BAI VONG KGIANG View
23 240312/QNM LECANGS DOLPHIN 9972127 5LKO9 21/07/2024 11:08 CANG CHU LAI View
24 24000680/CL/NAN KALAPATI 9773985 DUIM 21/07/2024 11:01 CANG CUA LO (NG.AN) View
25 240721001/DNG JIN JI YUAN 9170638 BPGL5 21/07/2024 09:21 CANG DA NANG View
26 5210.2024/KGG.PQ THRIVING 8 9908877 XVKS3 21/07/2024 11:09 CANG QUOC CHANH KG View
27 5209.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 21/07/2024 11:09 CANG BAI VONG KGIANG View
28 24091225/DNI VINH 02 9581801 3WAA7 20/07/2024 23:00 CANG GO DAU (P.THAI) View
29 2471.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 21/07/2024 11:04 CANG RACH GIA KG View
30 TTR 2407.162/THA HỢP NHẤT 856 9669292 3WLB9 21/07/2024 06:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
31 TTR 2407.161/THA HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 21/07/2024 05:30 CANG LHD NGHI SON View
32 TTR 2407.159/THA THỊNH LONG 89 9693006 3WFL9 21/07/2024 01:30 CANG THANH HOA View
33 TTR 2407.160/THA BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 20/07/2024 22:30 CANG LHD NGHI SON View
34 01193/2024/BTN SUPERDONG PHU QUY I 9866237 3WAC7 21/07/2024 10:19 CANG PHU QUY BTHUAN View
35 TTR 2407.163/THA HE CHENG 3 8663808 9LU2965 21/07/2024 09:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
36 TTR 2407.165/THA ĐẠI DƯƠNG 88 9568641 3WCL 21/07/2024 11:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
37 01192/2024/BTN VIET THUAN STAR 9168269 XVRV 21/07/2024 10:08 CANG BOT VINHTAN 1 View
38 24090129/HCM HONG AN 9941116 VRUK7 22/07/2024 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
39 24091050/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 19/07/2024 16:00 CANG VICT View
40 24089878/HCM SAWASDEE CAPELLA 9943798 V7A5992 21/07/2024 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 21 - 40 of 362.838 results
of 18.142