Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260321 04933/2019/VTU VUNG TAU 06 9783590 XVBO7 27/12/2019 18:00 CANG NK MO BACH HO View
260322 04932/2019/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 27/12/2019 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
260323 04931/2019/VTU PHONG NHA 9237852 3WEC 27/12/2019 21:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260324 308.19.ĐDDH/CTO KIM NGUYEN 86 9156230 3WFP 28/12/2019 13:45 DUYEN HAI TRA VINH View
260325 04934/2019/VTU PTSC HAI AN 9625126 3WLF9 28/12/2019 07:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260326 04935/2019/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 28/12/2019 11:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260327 19116925/CVHHQN QUANG HẢI 01 8665026 3WTE 28/12/2019 13:16 CANG DA NANG View
260328 19117010/DNI GIA LONG 222 9665856 XVXQ9 28/12/2019 13:00 CANG DONG NAI View
260329 19116968/TBH TM HAI HA 818 9382499 XVEZ7 28/12/2019 18:09 CANG DIEM DIEN View
260330 124.19.XC.KS/CTO VANDON SEA 9217814 T3VJ2 28/12/2019 14:51 CANG CAN THO View
260331 19116909/TBH TM-HAI HA PETRO 9352262 3WQY 28/12/2019 12:11 CANG DIEM DIEN View
260332 1912.181/NS/THA NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 28/12/2019 16:03 CANG LHD NGHI SON View
260333 1912.184/NS/THA TRUNG NGUYÊN 05 9476197 XVTZ 28/12/2019 16:04 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260334 1912.183/NS/THA PHƯƠNG NAM 45 8667141 XVRP 28/12/2019 16:03 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260335 1912.177/NS/THA YI SHUN 89 8523890 JVVE6 28/12/2019 16:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260336 19116352/HPG DONGJIN AUBE 9360283 D7OT 28/12/2019 11:09 GREEN PORT (HP) View
260337 19115684/HPG POLARIS LEADER 9372810 9VHC5 28/12/2019 11:10 TAN CANG HAI PHONG View
260338 19116335/HCM KAMA BHUM 9133331 9V8476 28/12/2019 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260339 19116227/HCM SITC GUANGXI 9712395 VROF6 28/12/2019 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260340 19115474/HCM VP ASPHALT 2 9616395 3WIT9 28/12/2019 11:00 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 260.321 - 260.340 of 361.744 results
of 18.088