Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 24088886/CVHHQN METEOR 9548586 D5YE9 15/07/2024 18:57 CANG CAM PHA View
22 02220/2024/VTU PORT KLANG VOYAGER 9275385 D7BD 15/07/2024 18:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
23 TTR 2407.122/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 15/07/2024 15:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
24 240715005/DNG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 15/07/2024 16:41 CANG DA NANG View
25 01027/2024/TV.VTU DREAM SKY 9839076 3EZA8 15/07/2024 16:45 CANG SP-PSA (V.TAU) View
26 01605/2024/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 16/07/2024 03:30 KHU NEO VUNG TAU View
27 5070.2024/KGG.PQ THRIVING 8 9908877 XVKS3 15/07/2024 17:58 CANG QUOC CHANH KG View
28 5069.2024/KGG.PQ BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 15/07/2024 17:55 CANG HOA BINH KGIANG View
29 01608/2024/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
30 01607/2024/PM.VTU SEA TIGER 2 9377872 3WQP7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
31 01606/2024/PM.VTU BELFOREST 9698185 LAQK8 15/07/2024 16:30 KHU NEO VUNG TAU View
32 3266.2024/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 15/07/2024 17:43 CANG THACH THOI KG View
33 3265.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 15/07/2024 17:40 CANG BINH AN KGIANG View
34 240715003/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 15/07/2024 16:29 CANG TIEN SA(D.NANG) View
35 24089947/TBH MG-02 MG-02 MG02 15/07/2024 17:19 CANG DIEM DIEN View
36 01026/2024/TV.VTU PAN HARVEST 9699335 3E3445 15/07/2024 16:30 BEN CANG TH THI VAI View
37 24087609/HPG YOKOHAMA TRADER 9915961 D7GC 15/07/2024 16:20 CANG DINH VU - HP View
38 24089565/HPG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 15/07/2024 16:27 CANG HAI AN View
39 24089309/HCM THAI BINH 38 9562386 3WGD 15/07/2024 16:45 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
40 24089308/HCM ROYAL 18 9591662 3WAO9 15/07/2024 16:30 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
Showing 21 - 40 of 361.757 results
of 18.088