Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23062420/HPG JADE STAR 15 9600190 3WKV9 09/06/2023 10:19 CANG X DAU K99 View
2 23061740/HPG SAI GON GAS 9143130 XVOV 09/06/2023 10:19 XANG DAU DINH VU View
3 23061738/HPG LADY VALENCIA 9161077 3ERV5 09/06/2023 10:18 CANG HAI PHONG View
4 23062211/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 09/06/2023 10:05 CANG CHUA VE (HP) View
5 1324.23.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 09/06/2023 10:35 CANG RACH GIA KG View
6 23062086/HPG TTP 89 9560998 3WMI9 09/06/2023 09:50 CANG HAI PHONG View
7 23061196/HPG PACIFIC BEIJING 9378931 9V8000 09/06/2023 09:59 TAN CANG HAI PHONG View
8 00481/2023/BTN HAI DUONG 67 9627796 XVVA7 09/06/2023 09:54 CANG DAU KHI BINH THUAN View
9 23061700/CVHHQN ALPHA FREEDOM 9722364 SVCF7 09/06/2023 10:23 CANG CAM PHA View
10 23060327/HCM WAN HAI 291 9871385 9V6511 09/06/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
11 23061173/HCM SITC YUANMING 9932866 VRUV8 09/06/2023 09:40 CANG CAT LAI (HCM) View
12 23061225/HCM TIGER LIANYUNGANG 9543122 VRUP3 09/06/2023 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
13 23059033/HCM HE JIN 9138252 BOYA3 09/06/2023 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
14 23055944/HCM EVER CONFORM 9913846 3E3441 08/06/2023 18:00 CANG CAT LAI (HCM) View
15 23058644/HCM NANTA BHUM 8813659 HSCI2 08/06/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
16 1322.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 09/06/2023 10:17 CANG RACH GIA KG View
17 23061026/HCM POS BANGKOK 9859648 3FDX9 08/06/2023 14:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
18 23057173/HCM POSEN 9349887 DEBE2 08/06/2023 06:00 CANG CONT SPITC View
19 2362.2023/KGG.PQ SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 09/06/2023 10:02 CANG BAI VONG KGIANG View
20 2361.2023/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 09/06/2023 09:56 CANG BAI VONG KGIANG View
Showing 1 - 20 of 284.948 results
of 14.248