Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1883028/CVHHQN PEACE STAR 9085663 3WOK 27/10/2018 11:05 CANG CAM PHA View
306322 1884140/HPG UNI ASPIRE 9130573 3FVN8 27/10/2018 14:45 VIP GREEN PORT View
306323 181027002/DNG HẢI TRƯỜNG 36 - ALCI 8656154 3WCX9 27/10/2018 12:10 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306324 181027004/DNG GLORY WISDOM 9287845 9V9314 27/10/2018 12:11 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306325 1885547/TBH TM-HAI HA PETRO 9352262 3WQY 27/10/2018 11:05 CANG DIEM DIEN View
306326 181027003/DNG VẠN HƯNG 9122320 3WQZ 27/10/2018 12:13 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306327 1885512/HCM THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 27/10/2018 13:49 CANG SAI GON KV III View
306328 181337/CVHHQNa TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 27/10/2018 10:32 CANG CHU LAI View
306329 1884922/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 27/10/2018 16:08 CANG CAT LAI (HCM) View
306330 1885209/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 27/10/2018 17:46 CANG CAT LAI (HCM) View
306331 1885472/HPG HOÀNG THANH 35 - ALCI 9324198 3WGR 27/10/2018 10:23 CANG HAI PHONG View
306332 00211/2018/BTN SOUTH STAR 9364837 3WGK7 27/10/2018 12:15 CANG BOT VINHTAN 1 View
306333 057/10/18/CVHHNT-VP PTS HAI PHONG 03 9330135 XVDW7 27/10/2018 10:20 CANG VAN PHONG View
306334 00210/2018/BTN PHONG LAN 9178563 3WDP 27/10/2018 10:12 CANG DAU KHI BINH THUAN View
306335 1885143/HCM PACIFIC NINGBO 9339064 D5RF9 27/10/2018 16:06 CANG CAT LAI (HCM) View
306336 1884613/HTH UNI HARMONY 9132947 3FAB8 27/10/2018 10:05 CANG VUNG ANG(HTINH) View
306337 1810.350/NS/THA THÀNH ĐẠT 18-BLC 8666331 3WWP 28/10/2018 00:01 CANG NGHI SON(T.HOA) View
306338 00230/2018/QTI THANH THÀNH ĐẠT 68 9329241 3WKY 27/10/2018 10:02 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
306339 03066/2018/PM.VTU TRANSCO STAR 9164172 3WVH 27/10/2018 08:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
306340 1885263/HCM PHUC HUNG 9385568 3WOE 27/10/2018 16:06 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 306.321 - 306.340 of 350.095 results
of 17.505