Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 1858741/HPG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 08/08/2018 16:41 NAM HAI View
284942 1854619/HPG BELLA J 9104512 P3MT9 08/08/2018 15:41 TAN CANG HAI PHONG View
284943 1859075/DNI VIỆT PHÚC 07 9431379 3WTA 08/08/2018 16:03 CANG DONG NAI View
284944 090318/QNI PHÚ ĐẠT 15 9831660 3WNO7 08/08/2018 15:36 Cảng Dung Quất View
284945 1858885/HCM GREEN PACIFIC 9441752 3WYN7 08/08/2018 17:56 CANG PHU HUU View
284946 1859073/DNI PHƯƠNG NAM 46 8667153 3WXB 08/08/2018 15:27 CANG DONG NAI View
284947 1859028/HTH YAN DUN JIAO 1 9228459 3FNT3 08/08/2018 15:24 CANG SON DUONG View
284948 1858970/HPG MOL HORIZON 9629158 3EVD8 08/08/2018 15:27 TAN CANG HAI PHONG View
284949 1859058/HCM VIETSUN INTEGRITY 9264776 XVPI9 08/08/2018 17:55 CANG BEN NGHE (HCM) View
284950 254.18.ks/CTO HAI PHUONG 102 9368807 3WNF8 09/08/2018 15:36 CANG CAN THO View
284951 1808.052/NS/THA SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 08/08/2018 14:56 CANG LHD NGHI SON View
284952 1858266/HPG OLIVIA 9634672 CQIZ9 08/08/2018 14:36 DINH VU NAM HAI View
284953 253.18.ks/CTO TRUNG THẢO 36-BLC 9700598 3WHH9 08/08/2018 15:36 CANG CAN THO View
284954 1858779/HCM WAN HAI 207 9039561 9VHX 08/08/2018 14:50 CANG CAT LAI (HCM) View
284955 1858794/HPG FEDERAL SKYE 9606833 V7WS9 08/08/2018 14:35 HOANG DIEU (HP) View
284956 180808005/DNG TIAN HE 7 8746789 T3TJ2 08/08/2018 15:43 CANG DA NANG View
284957 1858340/HPG QI CHEN 9044035 VRFQ9 08/08/2018 14:16 HOANG DIEU (HP) View
284958 1858906/CVHHQN XIANG HAI 9083275 3FNVS 08/08/2018 12:33 CANG CAM PHA View
284959 1858490/HCM VINAFCO 28 9128984 3WTG 08/08/2018 14:46 CANG LOTUS (HCM) View
284960 02165/2018/PM.VTU OCTBREEZE ISLAND 9597587 VRJJ7 07/08/2018 18:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
Showing 284.941 - 284.960 of 318.504 results
of 15.926