Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 19061471/HPG DUC VIET 568-18 8665349 3WVQ 07/07/2019 11:30 CANG HAI PHONG View
284942 19061395/HPG PHUC HUNG 9385568 3WOE 07/07/2019 11:33 CANG CHUA VE (HP) View
284943 19060938/HPG QIU JIN 9102538 BIMI 07/07/2019 11:33 CANG NAM DINH VU View
284944 19059616/HPG YM INTELLIGENT 9319117 BLHD 07/07/2019 11:34 DINH VU NAM HAI View
284945 19060544/HPG PREMIER 9299331 XVGI7 07/07/2019 11:32 PTSC DINH VU View
284946 19059159/QNH THÀNH PHÁT 01 3WVC 3WVC 08/07/2019 08:14 CANG HON GAI View
284947 02121/2019/PM.VTU QUANG VINH 09 8736318 3WVZL 07/07/2019 09:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
284948 0803 XC/2019/QNN MARIVIA 9228576 ELZC6 07/07/2019 15:06 CANG QUI NHON(BDINH) View
284949 54.2019/KGG.HC MACALLAN 12 + ROCHET 9803089 9WRZ4 07/07/2019 10:47 CANG BINH TRI KGIANG View
284950 0800 CC/2019/QNN GLORIOUS LOTUS 9357913 3EHB 07/07/2019 15:05 CANG QUI NHON(BDINH) View
284951 19061465/TBH HẢI HÀ 18 9611084 XVLC 07/07/2019 10:50 CANG DIEM DIEN View
284952 19059629/HCM SAWASDEE LAEMCHABANG 9046253 DSRJ6 07/07/2019 14:07 CANG CAT LAI (HCM) View
284953 19060692/HPG FESCO TRADER 9168233 P3WQ9 07/07/2019 11:29 GREEN PORT (HP) View
284954 19061348/HPG GREEN PACIFIC 9441752 3WYN7 07/07/2019 11:31 NAM HAI View
284955 19059506/HCM APL CAIRO 9234109 S6HU3 07/07/2019 14:09 CANG VICT View
284956 19058682/HPG MCC SHENZHEN 9634696 V2GK7 07/07/2019 11:31 TAN CANG HAI PHONG View
284957 19060346/HCM DEVELOPMENT 8822105 3WCA 07/07/2019 10:37 CANG SPCT (HCM) View
284958 1906.039/NS/THA MINH QUÂN 01 8991255 MINHQUAN 07/07/2019 10:29 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284959 19061368/DNI AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 07/07/2019 18:13 DN TM DV SV HONG MOC View
284960 0802 NĐ/2019/QNN AN PHÁT 18-BLC 8666886 3WUP 07/07/2019 15:06 CANG THI NAI View
Showing 284.941 - 284.960 of 362.835 results
of 18.142