Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
149301 1747119/HPG SITC OSAKA 9638329 VRLD6 13/08/2017 15:32 TAN CANG (189) View
149302 1746172/HCM ST GREEN 9536973 D5MK4 13/08/2017 15:29 CANG CAT LAI (HCM) View
149303 1294/DNI HONG HA GAS 3WOH 13/08/2017 16:27 CANG DONG NAI View
149304 1747347/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 13/08/2017 14:57 CANG HAI PHONG View
149305 1747361/HPG Hoàng Bảo 28 XVTO 13/08/2017 14:56 CANG HAI PHONG View
149306 1295/DNI SOUTHERN FALCON 9414993 9V5474 13/08/2017 16:22 CANG GO DAU (P.THAI) View
149307 1747320/HPG VIETSUN INTEGRITY XVPI9 13/08/2017 14:51 TAN CANG 128 View
149308 001517/QNI ALMI SPIRIT 9312872 A8SX8 13/08/2017 14:41 CANG DQUAT-BEN PHAO View
149309 1746651/HPG SINAR BANGKA 9220304 9V9093 13/08/2017 14:45 CANG DINH VU - HP View
149310 1745590/HPG LANTAU BRIDGE 9402768 V2DI7 13/08/2017 14:41 TAN CANG HAI PHONG View
149311 1310/DNI HAI HA 58 3WCG9 13/08/2017 16:08 CANG GO DAU (P.THAI) View
149312 1745934/HCM TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 13/08/2017 15:30 CANG CAT LAI (HCM) View
149313 00079/2017/PM.VTU FERMITA 9223992 LACV6 13/08/2017 13:56 CANG SCC-VN THI VAI View
149314 1307/DNI TIGER SUMMER 9510553 VRLF5 13/08/2017 11:31 CTY VOPAK VN View
149315 1747098/HCM CYPRESS GALAXY 9379973 3ELY4 13/08/2017 11:19 CANG NHA BE (HCM) View
149316 1746723/HCM PHUC KHANH 3WNE9 13/08/2017 15:29 CANG BEN NGHE (HCM) View
149317 1747303/HCM HIGHLINE 53 + HIGHLINE 57 9433999 9WGV6 13/08/2017 10:53 KHU TC GO DA (VT) View
149318 1747269/HPG JIN GUANG LING 9487079 VRHJ9 13/08/2017 10:45 CANG HAI PHONG View
149319 1745690/HPG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 13/08/2017 10:48 CANG DINH VU - HP View
149320 1746452/HCM KMTC ULSAN 9131864 DSRD9 13/08/2017 10:46 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 149.301 - 149.320 of 149.996 results
of 7.500