Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
149301 1832431/HPG THÀNH ĐẠT 09 - ALCI 3WFU 13/05/2018 16:09 CANG HAI PHONG View
149302 1832327/HCM SUN DIANA 9409508 3FLE 13/05/2018 16:36 TONG KHO XANG NHA BE View
149303 00736/2018/VTU COSCO OCEANIA 9334923 VRDQ5 13/05/2018 16:05 C CAI MEP TCIT (VT) View
149304 1832386/HCM MY THINH 8915304 3WHR 13/05/2018 16:40 TAN CANG HIEP PHUOC View
149305 1831943/HPG WAN HAI 517 9457660 9V7583 13/05/2018 16:08 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
149306 1832157/HPG VIỆT HƯNG 08 3WWO7 13/05/2018 15:38 CANG HAI PHONG View
149307 1831347/HCM EVER PEACE 9249207 H9VC 13/05/2018 14:59 CANG CAT LAI (HCM) View
149308 1832418/HPG XIN ZHONG RUI 15 9543835 V3WK4 13/05/2018 15:06 HOANG DIEU (HP) View
149309 00735/2018/VTU E.R. KOBE 9222974 A8AW2 13/05/2018 15:43 TANCANG CAI MEP TVAI View
149310 01225/2018/PM.VTU NGỌC LINH 19-BLC XVHO 13/05/2018 14:51 CANG BA RIA VUNG TAU View
149311 1831558/HPG SUNNY CANNA 9826550 3FLX7 13/05/2018 15:06 CANG DINH VU - HP View
149312 00734/2018/VTU RB JORDANA 9730816 V7NB2 13/05/2018 15:46 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
149313 01224/2018/PM.VTU THUẬN PHÁT 09 3WAE 13/05/2018 14:47 C CAI MEP TCCT (VT) View
149314 1831867/DNI JM SUTERA 3 9434101 9MLT2 13/05/2018 14:36 CANG GO DAU (P.THAI) View
149315 056518/QNI TRỌNG TRUNG 89 XVQX 13/05/2018 14:30 CANG DQUAT-BEN PHAO View
149316 1832390/HCM HUY HOÀNG 18 3WLX9 13/05/2018 14:30 CANG SPC (HCM) View
149317 000423/CL/NAN PHUC KHANH 3WNE9 14/05/2018 17:45 CANG CUA LO (NG.AN) View
149318 1832053/HPG HAIAN PARK 3WMM9 13/05/2018 15:05 CANG HAI AN View
149319 00733/2018/VTU PACIFIC DILIGENCE 9631395 9V9505 13/05/2018 15:44 CANG HA LUU PTSC(VT) View
149320 1832073/HCM DEVELOPMENT 3WCA 13/05/2018 14:10 CANG SPC (HCM) View
Showing 149.301 - 149.320 of 173.686 results
of 8.685