Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 01608/2021/VTU SEA MEADOW 22 9186144 3FDR6 06/05/2021 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
22 21042751/CVHHQN SALT LAKE CITY 9314129 C4DS2 06/05/2021 19:28 CANG CAM PHA View
23 01673/2021/PM.VTU U THAR 9109524 XYNE 06/05/2021 23:30 KHU NEO VUNG TAU View
24 01676/2021/PM.VTU VNL VOYAGER 9343297 XVFD7 06/05/2021 19:23 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
25 21043372/CVHHQN HÙNG MẠNH 68 8665416 XVDO 06/05/2021 19:15 CANG CAM PHA View
26 00354/2021/BTN PTSC SAO VANG 9720794 XVJO7 06/05/2021 18:29 CANG DAU KHI BINH THUAN View
27 21043374/TBH Hải Hà 558 9647966 3WJG9 06/05/2021 18:44 CANG DIEM DIEN View
28 01674/2021/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 06/05/2021 19:00 CANG QT CAI MEP View
29 01675/2021/PM.VTU TAN CANG A1 9320207 3WKK9 06/05/2021 19:00 C CAI MEP TCCT (VT) View
30 081521/QNI EVER AMPLE 9184902 3FLS8 06/05/2021 18:21 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
31 081421/QNI GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 06/05/2021 18:22 CANG DQUAT-BEN PHAO View
32 01669/2021/PM.VTU VIET THUAN 35-01 9455387 XVIA7 06/05/2021 17:05 CANG PTSC (VUNG TAU) View
33 01670/2021/PM.VTU ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 06/05/2021 17:20 C CAI MEP TCIT (VT) View
34 01671/2021/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 06/05/2021 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
35 21000435/CL/NAN TREASURE OCEAN 9240031 3EVK5 06/05/2021 18:06 CANG CUA LO (NG.AN) View
36 21043222/HCM SEA BEAR 9377872 3WQP7 06/05/2021 16:00 KHU TC GO DA (VT) View
37 TTR 2105.051/THA SAN SEBASTIAN 9363314 D5LN4 06/05/2021 17:43 CANG NGHI SON(T.HOA) View
38 21040509/DNI NEW GOLD 9047013 3WQT 06/05/2021 10:47 CANG DONG NAI View
39 TTR 2105.050/THA DKC 02 9906996 XVRZ3 06/05/2021 17:42 CANG LHD NGHI SON View
40 21043215/DNI DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 06/05/2021 17:43 CTY CANG VINH HUNG View
Showing 21 - 40 of 173.686 results
of 8.685